POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

INTRODUCCIÓ

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de productes (d’ara endavant, «Condicions») a través dels llocs web https://imprentabaltasar.com i https://imprentabaltasar.cat, propietat de Mercedes Baltasar Pujol, d’ara endavant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren també a l’Avís Legal d’aquesta web.

Aquestes Condicions romandran publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI ha llegit, entén i comprèn allò que s’ha exposat aquí.

És una persona amb capacitat suficient per contractar. Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països on envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

D’una banda, el PRESTADOR dels productes contractats per l’USUARI és Mercedes Baltasar Pujol, amb domicili social al c/ Gran de Sant Andreu, 152 Bis – 08030 BARCELONA (BARCELONA), NIF 37.749.562-F i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 933 469 206.

I, d’altra banda, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d‟un producte concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser més gran i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada a l’Avís legal i a la Política de privadesa d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que d’acord amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament i entrega de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força més gran.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
 13. Garanties i devolucions.
 14. Llei aplicable i jurisdicció

CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

ENVIAMENT I ENTREGA DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que no hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS (POSTAL EXPRESS, SEUR, UPS, STD, etc.), segons la destinació designada lliurement per l’USUARI.

El termini de lliurament estarà comprès entre 2 i 6 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament escollida. Aquest terme s’entén sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

MANCA D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE A DISTÀNCIA

En el cas de no poder executar el contracte perquè el producte o servei contractat no estigui disponible en el termini previst, s’informarà l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En el cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI podrà reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en allò que excedeixin d’aquesta quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considera fet en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades al document de recepció del lliurament.

En cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sinó una activació de descàrrega en un lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per fer aquesta descàrrega.

DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la subscripció del contracte de compravenda si fos una prestació d’un servei, per exercir el dret de desistiment, regulat a l’article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, d’ara endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix el deure, informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per a l’exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial, d’acord amb l’article 105 del RDL 1/2007.

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució per correu electrònic a baltasar1861@imprentabaltasar.com, indicant el número de factura o comanda corresponent.

En el cas que la devolució no es fes amb l’embalatge original de lliurament, el PRESTADOR podrà cobrar el cost de 20 € a l’USUARI informant-ne prèviament a través del mateix canal de comunicació utilitzat.

Un cop l’USUARI hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport a càrrec seu, al domicili de Mercedes Baltasar Pujol, al c/ Gran de Sant Andreu, 152 Bis – 08030 BARCELONA (BARCELONA).

RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: Mercedes Baltasar Pujol, al c/ Gran de Sant Andreu, 152 Bis – 08030 BARCELONA (BARCELONA).

Telèfon: 933 469 206

E-mail: baltasar1861@imprentabaltasar.com

COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de Mercedes Baltasar Pujol, o al que aquí estipulat, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

PREU I TERMINI DE CALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte o servei inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament o comunicació, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran a la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns productes podrà variar en temps real.

Abans de fer la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura s’enviarà en format paper juntament amb el producte adquirit. Podeu descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la mitjançant correu electrònic, s’haurà de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment podrà revocar aquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 933 469 206 o via correu electrònic a l’adreça baltasar1861@imprentabaltasar.com

DESPESES DE TRANSPORT

Els preus publicats a la botiga no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra.

Els ports es calcularan en el moment de desar la cistella o pressupost.

La tarifa màxima de transport (IVA inclòs) en erritori nacional peninsular aplicada és la següent: 7,85 €. Fora de la península: Consultar les opcions d’enviament.

FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les maneres següents per efectuar el pagament d’una comanda: Targeta de crèdit, i PayPal.

L’USUARI podrà utilitzar un cupó de descompte en el moment previ a la finalització de la compra en cas d’haver-lo rebut per part del PRESTADOR.

Mesures de seguretat: El lloc web usa tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com SSL, dades introduïdes en pàgina segura, tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això per evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirint, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa.

Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. Només s’hi observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es calcularan els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

Comprovació de les dades de facturació.

Comprovació de la adreça d’enviament.

Selecció de la forma de pagament.

Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

Comandes (sol·licituds de compra): En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o lliurament aproximat.

DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afecta la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis i a la formació, totalment o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’us aplicables.

Quan El PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

GARANTIES I DEVOLUCIONS

Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Si es vol personalitzar aquest apartat, caldrà comprovar que el redactat és conforme al que regula el títol de GARANTIES I SERVEIS POSVENTA del RD Legislatiu 1/2007.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

Enel  cas que l’USUARI tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se a l’Organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre ambdós d’acord amb l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/ 2013.